Vedtægter


Vedtægter for klubben Senior Kajakture


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7. december 2007.


 


§ 1 Klubbens navn og hjemsted


Klubbens navn er Senior Kajakture. Klubbens hjemsted er Bramsnæs, Lejre kommune.


 

§ 2 Klubbens formål


Er oplevelser og samvær ved kajaksejlads i naturen ved:


at sejle ture med kajakker på Isefjorden, Roskilde fjord og andre steder


at opleve naturen fra vandsiden og opnå en bedre kondition/helbred


at lægge og beskrive ture med let tilgængelige startsteder fra land


at lade så mange seniorer som muligt prøve oplevelsen på vandet


 


§ 3 Optagelse af medlemmer


Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Bestyrelsen kan dog i perioder lukke for tilgang.


 


§ 4 Kontingent


 

Klubben opkræver kontingent. Kontingentåret går fra 1.1. til 31.12. Kontingentstørrelsen vedtages på generalforsamlingen.

Kontingent for den kommende sæson indbetales inden 15. februar.

 

Passive medlemmer betaler halvdelen af det ordinære kontingent.


Medlemmerne afholder egne personlige udgifter ved sejladserne. Der kan søges sponsorstøtte til anskaffelse af både og udstyr.


 


§ 5 Udmeldelse


Et medlem kan melde sig ud, når det ønskes uden refusion af kontingent.


 


§ 6 Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første onsdag i februar måned klokken 14.00 i Aktivitetscenter Østergaard.


 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsam­lingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.


 

Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.


 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 1 formand, 1 kasserer samt 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde. Alle vælges for 2 år. Derudover skal der vælges 1 regnskabskontrollant, 1 regnskabskontrollantsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant, som vælges for 1 år.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:


 


1. Valg af dirigent og referent.


2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.


3. Der fremlægges regnskab og budget.


4. Behandling af eventuelle forslag.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og regnskabskontrollant.


6. Eventuelt.


 

Dirigenten underskriver referatet.


 

§ 7 Bestyrelsen


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.§ 8 Tegningsret


Klubben tegnes af formanden eller kassereren hver for sig.


 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.


Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.


Indkaldelse sørger bestyrelsen for.


 


§ 10 Regnskab


Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af regn­skabs­kontrollant, forelægges den ordinære generalforsamling.


 


§ 11 Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling.


Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


 

§ 12 Klubbens opløsning


Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


 

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


 

Ved Klubbens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny klub, evt. ved sammenlægning, forsøges klubbens materiel solgt bedst muligt og det indkomne beløb overdrages til almennyttige formål.


Klubben er stiftet den 28. oktober 2004


 Vedtægtsændringer:

den 7.december 2007

Børge Hansen, formand        

 

 9.Februar

Johan Møller,formand